Orirush เสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ BIFF&BIL 2012

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษแบรนด์ Orirush

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษแบรนด์ Orirush โดยคุณสมประสงค์และคุณกรรณิการ์ 
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Designer's Room 2012 ของกรมส่งเสริมการส่งออก และร่วมแสดงผลงาน Biff & Bil Bangkok International Fashion Fair 2012 

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษแบรนด์ Orirush