Payapa เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี BIFF&BIL 2012

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบรนด์ Payapa

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Payapa โดยคุณ ปุณยภา (ส้มโอ)
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Designer's Room 2012 ของกรมส่งเสริมการส่งออก และร่วมแสดงผลงาน Biff & Bill Bangkok International fair 2012

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบรนด์ Payapa