วิธีสมัครเรียน

วิธีสมัครเรียน

ดูรายละเอียด หลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อเลือกหมวดหลักสูตรที่สนใจและเหมาะสม

ตรวจสอบ รอบเวลาเรียน เพื่อเลือกวันเรียนที่ต้องการ

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนเบื้องต้น นัดเข้ามาดูสถานที่เรียน หรือเข้าหน้า ติดต่อเรา 

เพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลให้อาจารย์ติดต่อกลับ