http://www.doctorpattern.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 หลักสูตรที่เปิดสอน

 ผลงานผู้เรียน

รับออกแบบ

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตอบข้อซักถาม

รับออกแบบ

เกี่ยวกับผู้สอน

ผลงานผู้เรียน

หลักสูตรการออกแบบแพทเทิร์นด้วยการสร้างแบบร่างบนกระดาษด้วยมือ Drafting Paper Pattern


การออกแบบสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้า

การออกแบบสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้ามีด้วยกัน 2 วิธี

       1. การจำลองผ้าบนหุ่น Draping Pattern
       2. การจำลองแบบโดยการสร้างแบบร่างบนกระดาษ Drafting Paper Pattern

การจำลองผ้าบนหุ่น Draping Pattern การจำลองแบบร่างบนกระดาษ Drafting Pattern


1. วิธีการจำลองผ้าบนหุ่น Draping Pattern

         เป็นวิธีการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าด้วยการจับผ้าบนหุ่นต้นแบบ Dress Form ด้วยผ้าดิบ Muslin มาขึ้นรูปตามรูปแบบที่ผู้ออกแบบต้องการ โดยจะเห็นรูปแบบทันทีแบบ 3 มิติ

2. วิธีการจำลองแบบโดยการสร้างแบบร่างบนกระดาษ Drafting Paper Pattern

         เป็นวิธีการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าด้วยการคำนวณ กำหนดสัดส่วนเพื่อสร้างโครงร่างแม่แบบตามขนาดที่ต้องการลงบนกระดาษแล้วทำการออกแบบให้เป็นชิ้นงานแพทเทิร์นเสื้อผ้าตามรูปแบบที่ต้องการในรูปแบบชิ้นงานแบบ 2 มิติ แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
                    - การสร้างแพทเทิร์นเพื่อรายบุคคล 
                    - การสร้างแพทเทิร์นเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

การสร้างแพทเทิร์นเพื่อรายบุคคล

           คือการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าโดยการวัดสัดส่วนต่างๆของผู้สวมใส่เพื่อทำการคำนวณสร้างเป็นโครงร่างแม่แบบแพทเทิร์นของบุคคลนั้น Personal Standard Block Pattern แล้วนำมาใช้เป็นแม่แบบเพื่อออกแบบให้เป็นชิ้นงานตามประเภทของเสื้อผ้าที่ลูกค้าต้องการแล้วจึงนำมาวางเป็นแบบตัดผ้าเพื่อทำการตัดเย็บให้ได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

การสร้างแพทเทิร์นเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

           คือการสร้างแพทเทิร์นตามขนาดมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ Standard Size ที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้สูตรคำนวณเทียบให้ได้สัดส่วนสร้างเป็นโครงร่างแม่แบบแพทเทิร์น Standard Block Pattern แล้วจึงนำมาปรับให้เป็นแม่แบบพื้นฐาน Basic Block Pattern ตามประเภทของสินค้าที่ต้องการ โดยจะมีจำนวนแม่แบบมากน้อยขึ้นอยู่กับความหลากหลายของประเภทสินค้านั้น ซึ่งอาจจะมีการคิดค้นแม่แบบให้มีรูปแบบหรือรูปทรงที่แตกต่างไปจากผู้อื่นเพื่อนำมาใช้รองรับงานออกแบบตัวแพทเทิร์นสินค้าตามที่ต้องการ ซึ่งจะแตกต่างจากการคำนวณเพื่อการสร้างให้แก่ลูกค้ารายบุคคลที่เฉพาะเจาะจงก็เพื่อคนคนนั้นเท่านั้น

แพทเทิร์นแบบตัดเพื่อการผลิตต้นแบบสินค้าหรือตัวสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป

           
           แพทเทิร์นเพื่อใช้วางเป็นแบบเพื่อตัดผ้าให้เป็นชิ้นงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดเย็บให้เป็นรูปแบบตัวสินค้านั้นเรียกว่า แบบตัด โดยจะต้องมีรูปแบบชิ้นงานแบบแบนราบ 2 มิติ (Flat Pattern) โดยส่วนใหญ่จะทำบนชิ้นกระดาษที่มีความหนาพอประมาณเพื่อที่จะได้นำมาวางเรียงเป็นแบบบนผืนผ้าที่ปูไว้เป็นชั้นๆ แล้วจึงใช้กรรไกรหรือเครี่องตัดผ้าไฟฟ้าทำการตัดให้เป็นชิ้นงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการเย็บให้เป็นรูปแบบสินค้าที่ต้องการ

การออกแบบสร้างแพทเทิร์นหรือแบบตัด

           การออกแบบสร้างแพทเทิร์นเพื่อเป็นแบบตัดชิ้นงานนั้น สามารถที่จะเลือกใช้วิธีการสร้างแบบด้วยวิธีการ Draping หรือวิธีการ Drafting ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบที่จะเลือกใช้เทคนิคและขั้นตอนในการออกแบบตามความถนัดของผู้ออกแบบแพทเทิร์น

                                ความแตกต่างระหว่างการสร้างแพทเทิร์นในระบบอุตสาหกรรม
                                               ด้วยวิธีการ Draping และวิธีการ Drafting

วิธีการจับผ้าบนหุ่น Draping Pattern วิธีการออกแบบร่างบนกระดาษ Drafting Pattern

- การขึ้นโครงสร้างแม่แบบจากการจับผ้าต้องอาศัยหุ่นในการทำงาน โดยหุ่นต้องมีความเป็นมาตรฐานตามสรีรศาสตร์ซึ่งมีราคาสูง

- การขึ้นโครงสร้างแม่แบบบนกระดาษตามขนาด  มาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องอาศัยหุ่นในการทำงาน
- หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือขนาดของแม่แบบ จะต้องทำการเปลี่ยนหุ่นตามรูปแบบหรือขนาดที่ต้องการด้วย
- สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือขนาดของแม่แบบได้ตามต้องการเนื่องจากการออกแบบโครงร่างแม่แบบมาจากการคำนวณกำหนดสัดส่วนเพื่อสร้างโครงสร้างอย่างละเอียด


- รูปแบบโดยรวมที่ได้จะเป็นในรูปแบบ 3 มิติ เห็นภาพได้ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ

- รูปแบบชิ้นงานจะเป็นรูปแบบ 2  มิติ จึงต้องอาศัยจินตนาการมากกว่าในการออกแบบให้ได้ตามแบบที่ต้องการ

- กรณีจะนำมาเป็นแบบตัดผ้าจะต้องปรับแบบให้เป็นชิ้นงานแบบแบนราบ 2 มิติ ซึ่งจะมีขั้นตอนยุ่งยาก มีความคลาดเคลื่อนสูงและอาจจะมีข้อจำกัดในการปรับแบบกรณีที่มีรูปแบบดีไซน์ที่ซับซ้อนยุ่งยาก

- สามารถนำมาใช้เป็นแบบตัดผ้าได้ทันที เนื่องจากเป็นชิ้นงานแบบแบนราบบนกระดาษ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อย และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขชิ้นงานได้สะดวกตามความต้องการของผู้ออกแบบ

           การออกแบบแพทเทิร์นด้วยวิธีการออกแบบโครงร่างบนกระดาษ Drafting Paper Pattern นั้น จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อการผลิตสินค้าทีมีปริมาณมากหรือในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความละเอียดและมีความแม่นยำสูงในขั้นตอนการออกแบบ การกำหนดขนาด และสัดส่วนของตัวสินค้าให้มีความหลากหลายและสมดุลเพื่อสามารถรองรับปริมาณของผู้บริโภค และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทำแบบตัดเพื่อการทำต้นแบบหรือแบบตัดเพื่อชิ้นงานตัวสินค้าในระบบอุตสาหกรรมเนื่องจากชิ้นงานออกแบบที่ได้จะมีความแบนราบแบบ 2 มิติสำหรับวางเป็นแบบตัดผ้าเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการตัดเย็บต่อไป 

           ส่วนวิธีการออกแบบแพทเทิร์นด้วยวิธีการจับผ้าบนหุ่น Draping Pattern นั้น สามารถเห็นรายละเอียดได้ทันทีในรูปแบบ 3 มิติบนตัวหุ่น กรณีทำเป็นแบบตัดผ้าเพื่อผลิตปริมาณมากในระบบอุตสาหกรรมจะต้องทำการถอดชิ้นงานจากตัวหุ่นเพื่อปรับแบบชิ้นงานให้เป็นรูปแบนราบ 2 มิติลงบนกระดาษก่อนการวางเป็นแบบตัดบนผ้าซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีความคลาดเคลื่อนมากกว่า

           การออกแบบแพทเทิร์นด้วยวิธีการจับผ้าบนหุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับการทำต้นแบบไอเดียในการออกแบบสินค้า และเหมาะแก่การทำเสื้อผ้าตัวเดียวประเภทเสื้อผ้าชั้นสูงHaute Couture วิธีนี้จึงเป็นที่นิยมที่โรงเรียนสอนออกแบบแฟชั่นนำมาใช้สอนให้แก่ดีไซเนอร์เพื่อการถ่ายทอดจินตนาการได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ

                                                                                                            Doctorpattern Atelier


แนวทางหลักสูตรการสอน


หลักสูตรที่เปิดสอน

ผลงาน Pattern ผู้เรียน

ขั้นตอนการสอน

หาข้อมูลทางลัด ::  สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง  สอนแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นสูง  สอนPATTERN สอนทำแพทเทิร์น  เรียนแพทเทิร์น  ต่างจากที่อี่นอย่างไร  แนวทางหลักสูตรชัดเจน  ขั้นตอนการสอนอย่างไร  หลักสูตรเหมาะกับใคร  ออกแบบแพทเทิร์นสินค้าได้ทุกประเภท  หลักสูตรครอบคลุมทุกเพศทุกวัย  สามารถออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าแฟชั่น  ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า  ธุรกิจเสื้อผ้า  การผลิตเสื้อผ้า  การสร้างแบรนด์เสื้อผ้า  โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป  I Design High Industrial Fashion Cutting Pattern

                         
                      สถานที่อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง ด็อกเตอร์แพ็ทเทิร์น แอททีเลีย 

                                          Doctorpattern Atelier ::  โทรศัพท์  063-6324955  
                                                  Email : doctorpattern@hotmail.com

อันดับหนึ่งเรื่อง ::  สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง, แพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นสูง, แพทเทิร์นเสื้อยืด, แพทเทิร์นชุดแซค, แพทเทิร์นกางเกง, แพทเทิร์นสูท, สอนPATTERN, การสร้างแบบตัดเสื้อผ้า, ออกแบบคัตติ้ง, ออกแบบเสื้อผ้า, ออกแบบแพทเทิร์น, สอนธุรกิจเสื้อผ้า, สอนออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, เสื้อผ้าเพื่อการค้า, เสื้อผ้าอุตสาหกรรม, เสื้อผ้าชั้นสูง, การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป, สอนสร้างแพทเทิร์น, Design Trade Block, Industrial Fashion Cutting Pattern


 


 

Tags : การออกแบบ เรียนแพทเทิร์น การสร้างแพทเทิร์น แบบร่าง บนกระดาษ ด้วยมือ Drafting Paper Pattern

view

สถิติ

เปิดเว็บ22/09/2008
อัพเดท14/03/2020
ผู้เข้าชม985,719
เปิดเพจ1,308,657

จดหมายข่าว

อีเมล์

บริการ

หน้าแรก
เว็บบอร์ด
คำถามที่พบบ่อย
ผู้สนับสนุน
ผลงาน เสื้อผ้าผู้เรียน
ผลงานPatternผู้เรียน

 หน้าแรก

 หลักสูตรที่เปิดสอน

 เว็บบอร์ด

 รวมภาพผลงานผู้เรียน

view